اخبار مدرسه

مطالب آموزشی

مطالب پرورشی

مشاوره

سایر موارد

لینکستان

آمار بازدید

سخن روز:

سه چيز است كه هر كس داشته باشد، زندگى بر او شيرين نيست: كينه، حسد و بد اخلاقى. امام علی علیه السلام 23.png 6.png8.png13.png14.png15.png16.png17.png 20.png1234567899.png22.png25.png 

          Doc1.png27.png

*********************************************************


2.png

bonembagher11.sams.ir
***********


والدین گرامی:

آیاسری به سامانه خود زده اید؟؟؟

آیاعملکردفرزندعزیزتان رادرحضورخودش موردارزیابی قرارداده اید؟؟؟؟

آیانقاط قوت راتشویق ونقاط ضعف رابررسی نموده اید؟؟؟؟؟

آیامی دانیداین عملکردهادرسوابق ونمرات پایانی دانش آموزان تاثیربه سزائی دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آیاسوالاتی که بطورمرتب وبروزبرای دانش آموزان ارسال می گرددرابررسی نموده اید؟؟؟؟؟؟؟

آیامواردمطرح شده درسامانه والدین رامرتبابررسی فرموده اید؟؟

بهرجهت فرض واصل براین است که تمام این مواردموردتوجه شماعزیزان قرارگرفته است.


 

      

 

                                

 


برو بالا